O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 28.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Merjenje po pripoznanju - Model revaloriziranja

Opis primera

SI je kupil nepremičnino-zemljišče z zgradbo in jo razporedil med opredmetena osnovna sredstva. Nabavna vrednost nepremičnine je znašala 250.000 €, od tega 80.000 € vrednost zemljišča in 170.000 € vrednost zgradbe.

Za merjenje nepremičnin-opredmetenih osnovnih sredstev uporablja model revaloriziranja. Revaloriziranje (ugotavljanje poštene vrednosti) izvaja ob koncu vsakega poslovnega leta. Strošek amortizacije zgradbe za prvo poslovno leto je znašal 2.000 €.

Knjigovodska in poštena vrednost ob koncu prvega poslovnega leta sta znašali:

  • zemljišče: knjigovodska vrednost 80.000 €, poštena vrednost 83.000 €,
  • zgradba: knjigovodska vrednost 168.000 € (= nabavna vrednost 170.000 (-) nabrani amortizacijski popravki 2.000 €), poštena vrednost 174.000 €.

Strošek amortizacije zgradbe za drugo poslovno leto je znašal 4.100 €. Knjigovodska in poštena vrednost ob koncu drugega poslovnega leta sta znašali:

  • zemljišče: knjigovodska vrednost 83.000 € (= zadnja revalorizirana nabavna vrednost), poštena vrednost 76.000 €,
  • zgradba: knjigovodska vrednost 169.900 € (= zadnja revalorizirana nabavna vrednost 174.000 (-) nabrani amortizacijski popravki 4.100 €), poštena vrednost 165.000 €.

Strošek amortizacije zgradbe za tretje poslovno leto je znašal 3.875 €. Knjigovodska in poštena vrednost ob koncu retjega tposlovnega leta sta znašali:

  • zemljišče: knjigovodska vrednost 76.000 € (= zadnja revalorizirana nabavna vrednost), poštena vrednost 78.000 €,
  • zgradba: knjigovodska vrednost 161.125 € (= zadnja revalorizirana nabavna vrednost 165.000 (-) nabrani amortizacijski popravki 3.875 €), poštena vrednost 168.000 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • Namen zgleda je prikazati vsebino (mehanizma delovanja) modela revaloriziranja, zato so v njem namenoma uporabljeni relativno visoki razponi (nihanja) spremembe poštene vrednosti, ki v praksi niso pogosti (realni).
  • V zgledu je predpostavljeno, da so bili zneski razlik med knjigovodsko in pošteno vrednostjo za SI pomembni in da je zato opredmeteno osnovno sredstvo prevrednotil po modelu revaloriziranja (prevrednotenje knjigovodske vrednosti na pošteno vrednost na dan revaloriziranja).

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški geodetskih storitev in pridobitve gradbene projektantske dokumentacije 29.05.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Neuporaba sredstva, izločitev sredstva iz uporabe – obračunavanje amortizacije 07.12.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Pridobitev zgradbe, ki se odstrani zaradi graditve nove zgradbe, ki bo del opredmetenih osnovnih sredstev 31.07.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Opredmeteno osnovno sredstvo-nepremičnina razpoložljiva za prodajo – nepremičnina je merjena po modelu nabavne vrednosti 03.07.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški rednih pregledov oz. popravil 25.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22