O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum vpisa: 28.11.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Merjenje po pripoznanju - Model nabavne vrednosti

Opis primera

SI je kupil nepremičnino-zemljišče z zgradbo in jo razporedil med opredmetena osnovna sredstva. Nabavna vrednost nepremičnine je znašala 250.000 €, od tega 80.000 € vrednost zemljišča in 170.000 € vrednost zgradbe. Za merjenje nepremičnin-opredmetenih osnovnih sredstev uporablja model nabavne vrednosti.

Strošek amortizacije zgradbe je znašal 2.000 € za prvo poslovno leto, 4.000 € za drugo poslovno leto in 4.000 € za tretje poslovno leto. Ob koncu tretjega poslovnega leta je SI ugotovil, da knjigovodska vrednost nepremičnine presega njeno nadomestljivo vrednost, in da je zato potrebno nepremičnino prevrednotiti zaradi oslabitve. Znesek prevrednotenja zaradi oslabitve je izračunal tako:

  • zemljišče:  knjigovodska vrednost 80.000 €, nadomestljiva vrednost 76.000 €, prevrednotenje zaradi oslabitve 4.000 €,
  • zgradba:  knjigovodska vrednost 160.000 € (= nabavna vrednost 170.000 (-) nabrani amortizacijski popravki 10.000 €), nadomestljiva vrednost 154.000 €, prevrednotenje zaradi oslabitve 6.000 €.

Strošek amortizacije zgradbe za četrto poslovno leto je znašal 3.750 €.

Ob koncu četrtega poslovnega leta je SI ugotovil, da je potrebno izgubo zaradi oslabitve iz prejšnjih obdobij razveljaviti. Nadomestljive vrednosti po spremenjenih ocenah so znašale:

  • zemljišče:  knjigovodska vrednost 76.000 (= nabavna vrednost 80.000 - nabrana izguba zaradi oslabitve 4.000 €), nadomestljiva vrednost 81.000 €,
  • zgradba:  knjigovodska vrednost 150.150 € (= nabavna vrednost 170.000 (-) nabrani amortizacijski popravki 13.850 € (-) nabrana izguba zaradi oslabitve 10.000 €), nadomestljiva vrednost 155.000 €.

Druga izhodišča in predpostavke:

  • Namen zgleda je prikazati vsebino (mehanizma delovanja) modela nabavne vrednosti, zato so v njem namenoma uporabljeni relativno visoki razponi (nihanja) spremembe nadomestljive vrednosti, ki v praksi niso pogosti (realni).

  • V zgledu je predpostavljeno, da so bili zneski razlik med knjigovodsko in nadomestljivo vrednostjo za SI pomembni in da je zato opredmeteno osnovno sredstvo prevrednotil zaradi oslabitve oz. zaradi razveljavitve izgube zaradi oslabitve.

[članek se nadaljuje]

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22
Naslov Datum vpisa
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški geodetskih storitev in pridobitve gradbene projektantske dokumentacije 29.05.2020
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – Neuporaba sredstva, izločitev sredstva iz uporabe – obračunavanje amortizacije 07.12.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Pridobitev zgradbe, ki se odstrani zaradi graditve nove zgradbe, ki bo del opredmetenih osnovnih sredstev 31.07.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Opredmeteno osnovno sredstvo-nepremičnina razpoložljiva za prodajo – nepremičnina je merjena po modelu nabavne vrednosti 03.07.2018
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - Stroški rednih pregledov oz. popravil 25.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22